Spodaj navajamo svojo Politiko človekovih pravic.

Spoštovanje človekovih pravic je za trajnost družbe Coca‑Cola HBC Slovenija in skupnosti, v katerih delujemo, temeljnega pomena. V naši družbi smo zavezani k zagotavljanju dostojanstvenega in spoštljivega ravnanja z ljudmi.

Politika človekovih pravic družbe Coca‑Cola HBC Slovenija je zasnovana na mednarodnih načelih človekovih pravic, vključenih v Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, Deklaracijo Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu in pobudo Global Compact Združenih narodov ter smernice o poslovanju in človekovih pravicah Združenih narodov.

Politika človekovih pravic se nanaša na družbo Coca‑Cola HBC Slovenija, enote, ki so v njeni lasti, enote, kjer ima ta večinski delež, in ustanove, ki jih družba upravlja. Družba je zavezana k zagovarjanju načel te politike. Naše Smernice za dobavitelje se nanašajo na naše dobavitelje in so usklajene s pričakovanji in zavezami te politike.

Spoštovanje človekovih pravic

Družba Coca‑Cola HBC Slovenija spoštuje človekove pravice. Zavezani smo k prepoznavanju in preprečevanju vsakršnega kršenja človekovih pravic v povezavi z našim poslovanjem, kar dosegamo s skrbnim nadzorom spoštovanja človekovih pravic in preventivnimi postopki v zvezi s skladnostjo.

Skupnost in obveznosti deležnikov

Prepoznavamo naš vpliv na skupnosti, v katerih delujemo. Zavezani smo k povezovanju z deležniki v teh skupnostih, da bi jim zagotovili, da jim znamo prisluhniti, se od njih učiti in upoštevati njihova stališča pri svojem poslovanju.

Kjer je to potrebno, se z deležniki pogovorimo o težavah na področju človekovih pravic, ki so povezane z našim poslovanjem. Verjamemo, da se lahko lokalne težave najuspešneje rešijo na lokalni ravni. V skupnostih, v katerih delujemo, smo zavezani tudi k ustvarjanju ekonomskih priložnosti in ustvarjanju dobrega imena preko ustreznih lokalnih pobud.

Spoštovanje različnosti

Cenimo različnost svojih zaposlenih in njihovih prispevkov.  Vrsto let smo zavezani k enakopravnim možnostim in ne dovoljujemo diskriminacije ali nadlegovanja. Zavezani smo k ohranjanju delovnih mest, na katerih ne prihaja do nikakršne diskriminacije ali nadlegovanja na podlagi rase, spola, polti, nacionalnosti ali družbenega položaja, vere, starosti, invalidnosti, spolne in politične usmerjenosti ali drugega, kar varuje ustrezna zakonodaja.

Osnovo za pridobivanje kadra, zaposlitev, razporeditev na delovno mesto, usposabljanje, kompenzacijo ali napredovanje v naši družbi predstavljajo usposobljenost, učinkovitost, veščine in izkušnje.

Družba ne glede na osebnostne lastnosti ali status ne tolerira nespoštljivega ali neprimernega obnašanja, nepoštene obravnave ali maščevanja katere koli vrste. Nadlegovanje na delovnem mestu ali v kakršnih koli z delom povezanih okoliščinah izven delovnega mesta ni sprejemljivo. Ta načela ne veljajo samo za zaposlene v družbi, temveč tudi za poslovne partnerje, s katerimi sodelujemo.

Svoboda glede povezovanja in skupinsko pogajanje

Spoštujemo pravico naših zaposlenih, da se pridružijo, oblikujejo ali se ne vključijo v sindikat, brez da bi se morali bati povračilnih ukrepov, ustrahovanja ali nadlegovanja. Kadar zaposlene predstavlja pravno priznan sindikat, se trudimo z njihovimi svobodno izbranimi predstavniki vzpostaviti konstruktivni dialog. S takšnimi predstavniki se trudimo pogajati pošteno.

Varno in zdravo delovno mesto

Zagotavljamo varno in zdravo delovno mesto, ki je skladno z ustreznimi zakoni s področja varnosti in zdravja, uredbami in internimi zahtevami. Zavezani smo k ohranjanju produktivnega delovnega mesta z zmanjšanjem tveganj za nesreče, poškodbe in izpostavljanje dejavnikom tveganja za zdravje do najmanjše možne stopnje.

Naše zaposlene spodbujamo k nenehnemu izboljšanju zdravja in varnosti na naših delovnih mestih, vključno s prepoznavanjem tveganj in odpravljanjem težav s področja zdravja in varnosti.

Varnost na delovnem mestu

Zavezani smo k temu, da na delovnih mestih ne dopuščamo možnosti za razvoj nasilja, nadlegovanja, ustrahovanja in drugih nevarnih ali motečih dejavnikov, ki jih povzročajo notranje ali zunanje grožnje.
Varovalni ukrepi za zaposlene so uvedeni po potrebi in ob spoštovanju zasebnosti in dostojanstva zaposlenih.

Suženjstvo, prisilno delo in promet z ljudmi

Prepovedujemo zadrževanje katere koli osebe v suženjstvu ali prisilnem delu, uporabo vseh oblik prisilnega ali obveznega dela in sodelovanja pri prometu z ljudmi.

Otroško delo

Upoštevamo lokalne zakone glede najnižje dovoljene starosti za delo, kot določa Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 138. Prepovedujemo zaposlovanje oseb, mlajših od 18 let, na položaje, ki vključujejo tvegano delo, kot določa Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 182.

Delovni čas, plače in ugodnosti

Zaposlene plačujemo konkurenčno v skladu s panogo in lokalnim trgom. Poslujemo popolnoma skladno z veljavnimi zakoni glede plač, delovnega časa, nadur in ugodnosti.

Vodenje in poročanje za zaposlene

Zavezani smo k ustvarjanju delovnih mest, v katerih je odprta in iskrena komunikacija med vsemi zaposlenimi cenjena in spoštovana. Kjer koli naša družba posluje, je vodilo njene politike spoštovanje vseh ustreznih zakonov  s področja dela in zaposlovanja.

Če menite, da je prišlo do konflikta med jezikom politike in zakoni, navadami in praksami v kraju, kjer delate, če imate vprašanja glede te politike ali želite prijaviti morebitno kršenje, lahko to sporočite preko obstoječih postopkov, za katere se v največji možni meri trudimo, da ostanejo zaupni. Če želite, lahko zastavite vprašanje ali prijavite morebitno kršitev vodstvu, Oddelku za človeške vire ali Oddelku za pravne zadeve. Prav tako lahko katero koli kršenje te politike prijavite preko linije za pomoč glede etike in skladnosti, ki se imenuje Spregovorite z zaupanjem!, ki vam bo, če boste tako želeli, omogočila anonimno prijavo. Družba Coca‑Cola HBC Slovenija je zavezana k raziskovanju, naslavljanju in odzivanju na skrbi svojih zaposlenih in k ustreznemu ukrepanju.

Družba si pridržuje pravico, da lahko to politiko kadar koli spremeni.

Več informacij: www.coca-colahellenic.si