Spodaj navajamo svojo Politiko zaščite okolja. Za nadzor izvajanja te politike je odgovoren odbor za družbeno odgovorno poslovanje upravnega odbora.

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija je odločno pri svojih namenih, da odgovorno pristopa k svojim poslovnim dejavnostim, pri čemer se ozira tudi na vpliv na okolje in spoštovanje načela trajnosti. Smatramo, da je zaščita okolja odgovornost vsakega človeka in vsi zaposleni so odgovorni za uspešnost podjetja na tem področju.

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija teži k dolgoročnemu napredku v smislu uporabe standardov zaščite okolja, poleg razvoja poslovanja pa si prizadeva zmanjšati negativni vpliv na okolje za obseg dela, ki ga izvaja in na ta način izpolniti pričakovanja svojih interesnih skupin. 

Da bi doseglo navedene cilje, podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija izvaja ali podpira naslednje:

 • posluje v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi ter uporablja visoke standarde zaščite okolja  ki jih je določila sama;
 • v svojem celotnem poslovanju uporablja standard ISO 14001, mednarodno priznani sistem upravljanja zaščite okolja, s čimer zagotavlja odgovornost glede zaščite okolja in trajni napredek na tem področju;
 • v postopku poslovnega načrtovanja določa strategije in cilje na področju zaščite okolja, s čimer zagotavlja, da ostaja upravljanje vpliva na okolje sestavni del poslovanja;
 • določa vidike okolja, zastavlja cilje glede zaščite okolja in spremlja rezultate ter pregleduje postopke, s čimer ocenjuje lastno uspešnost glede notranjih in zunanjih standardov zaščite okolja;
 • določa in uvaja potrebne spremembe s ciljem doseganja čim višje učinkovitosti pri izkoriščanju materiala in virov, preprečevanja onesnaženja, zmanjšanja emisij in recikliranja odpadkov;
 • zavezuje se k zaščiti porečij, voda in prečiščevanju odpadnih voda;
 • zavezuje se k zaščiti podnebja, zmanjšanju porabe energije in zmanjšanju emisij iz hladilnih tekočin;
 • v okviru industrije brezalkoholnih pijač ima vodilno vlogo pri promociji ekološko sprejemljive embalaže, ki ima manjšo težo, pri recikliranju embalaž napitkov in pri uporabi recikliranih materialov za nove embalaže;
 • zaposlenim omogoča pridobivanje potrebnih znanj in jih spodbuja, da prepoznajo in izkoristijo priložnosti za povečevanje uspešnosti pri zaščiti okolja in upravljanju z odpadki na njihovem področju dela;
 • v sodelovanju z interesnimi skupinami poskuša najti rešitve za konkretne težave glede zaščite okolja, pri katerih lahko podjetje zagotovi učinkovit in trajen odgovor;
 • obvešča interesne skupine o pogojih, ki jih mora izpolniti na področju zaščite okolja, in o konkretnih rezultatih;

Za spremljanje izvajanja te politike je odgovorna Komisija za korporacijsko družbeno odgovornost upravnega odpora Skupine Coca‑Cola Hellenic. Kot glavna direktorica podjetja Coca-Cole HBC Slovenija bom izvajala opisano politiko zaščite okolja s ciljem uspešnega uresničevanja naših strategij in ciljev.