Stremimo k razvijanju odnosov z dobavitelji, ki imajo podobne vrednote kot mi in poslujejo etično. Prizadevamo si, da naše dobavitelje obravnavamo tako, kot si želimo biti obravnavani sami.

Zaradi tega, ker je podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija organizacija, ki se pri poslovanju ravna po etičnih načelih, prevzema odgovornost za zagotavljanje, da njeno poslovanje na nikakršen način, neposredno ali posredno, ne prispeva h kršenju človekovih pravic. Podjetje izvaja vse ukrepe za zagotovitev, da njegovi zaposleni v celoti razumejo njegovo predanost zaščiti človekovih pravic in njihovih osebnih pravic in odgovornosti.

Vsi sodelavci našega podjetja vedo, da smo predani poslovanju v skladu z nizom vrednost, ki vključujejo najvišje standarde kakovosti, celovitosti in izvrstnosti. Spoštujemo edinstvene običaje in kulture v skupnostih kjer delujemo. V skladu s to politiko se trudimo sodelovati z dobavitelji, ki imajo podobne vrednote in poslujejo etično. Do svojih dobaviteljev se trudimo vesti tako, kot želimo, da se oni vedejo do nas.

Kot del stalnega truda pri razvoju in krepitvi svojega odnosa z dobavitelji smo sprejeli smernice Skupine Coca‑Cola Hellenic, ki se nanašajo na vse naše neposredne dobavitelje. Smernice za dobavitelje temeljijo na prepričanju, da je dobro poslovno vedenje ključnega pomena za naš dolgoročni poslovni uspeh, ki se mora odražati v odnosih in dejavnostih na tržišču, delovnem mestu in skupnosti ter v odnosu do okolja.

Veselimo se sodelovanja z dobavitelji, ki bo usmerjeno k doseganju razumevanja in soglasnosti z vsemi zahtevami, ki so navedene v teh Smernicah za dobavitelje.

Poslovna praksa

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija podpira pravične poslovne prakse, ki temeljijo na obveznosti spoštovanja človekovih pravic na delovnem mestu. Naši cilji so:

  1. Z odprto in iskreno komunikacijo želimo vzpostaviti čvrst in neposreden odnos z vsemi zaposlenimi.
  2. Z zaposlenimi želimo ravnati pošteno in se do njih vesti z dostojanstvom in spoštovanjem.
  3. Želimo upoštevati vse veljavne lokalne zakone o delu, vključno s tistimi, ki se nanašajo na delovni čas, plačo, diskriminacijo in zastopanje prek tretjih oseb.
  4. Ceniti raznolikost v najširšem smislu.
  5. Prevzemati posamezno odgovornost za rezultate na najvišji ravni.
  6. Nagrajevati zaposlene v skladu z doseženimi rezultati.
  7. Omogočiti zaposlenim osebni in profesionalni razvoj.
  8. Zagotoviti svojim zaposlenim varno delovno okolje.

Od svojih dobaviteljev pričakujemo, da upoštevajo vse veljavne zakone in podobne standarde ter načela v državah, kjer poslujejo.

Delovno okolje

Od svojih dobaviteljev pričakujemo, da svoje zaposlene in poslovne partnerje presojajo na podlagi njihovih sposobnosti za opravljanje dela in ne na podlagi njihovih telesnih in/ali osebnih lastnosti oz. prepričanj, s čimer potrjujejo, da pri njih ne obstaja diskriminacija na podlagi rase, barve kože, spola, vere, političnega prepričanja, nacionalnosti ali spolne usmerjenosti.

Zdravje in varnost

Od svojih dobaviteljev pričakujemo, da omogočajo varno delovno okolje in imajo primerne politike ter pravilnike za čim večje znižanje nevarnosti poškodb, nesreč ali izpostavljenosti zdravstvenim tveganjem. 

Zaposlovanje otrok in prisilno delo; zloraba dela

Od svojih dobaviteljev pričakujemo, da ne zaposlujejo oseb, mlajših od zakonsko določene starostne meje, ter da pri svojem poslovanju ne dovoljujejo telesnega ali drugega nadlegovanja ali zlorabe, prisilnega ali druge vrste obveznega dela.

Plače in dodatki

Od svojih dobaviteljev pričakujemo, da svojim zaposlenim izplačujejo poštena denarna nadomestila, konkurenčna v proizvodni veji, pravično in v skladu z veljavnimi lokalnimi in državnimi zakoni glede višine plače in delovnega časa, ter da svojim zaposlenim omogočajo razvoj znanja in sposobnosti.

Tretje osebe

V primeru, da njihovi zaposleni, v skladu z zakonom, izberejo zastopanje s strani tretje osebe, potem od svojih dobaviteljev pričakujemo, da te osebe sprejmejo v dobri veri, ter da zaposlenih ne obsojajo ali kaznujejo zaradi njihovega zakonitega sodelovanja v sindikalnih dejavnostih.

Prakse, povezane z zaščito okolja

Od svojih dobaviteljev pričakujemo, da poslujejo tako, da ščitijo in skrbijo za okolje. Zahtevamo, da naši dobavitelji pri izvajanju svojih dejavnosti v državah, kjer poslujejo, dosledno spoštujejo veljavne zakone, pravila in predpise.

Navzkrižje interesov

Od zaposlenih podjetja Coca-Cole HBC Slovenija se pričakuje, da izbirajo dobavitelje, ki s podjetjem poslujejo oz. se trudijo poslovati povsem odkrito in iskreno, da jih izbirajo na podlagi njihove kakovosti in kakovosti njihovih izdelkov ter storitev, ter da poslovanje z na ta način izbranimi dobavitelji izključuje posebne dodatke zanje, njihove prijatelje ali družine. V skladu s tem zaposleni ne smejo z nobenim dobaviteljem imeti kakršnega koli finančnega ali drugačnega odnosa, ki bi lahko bil v nasprotju z obveznostjo zaposlenega, da dela v najboljšem interesu podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija oz. za katerega se lahko zdi, da je v nasprotju s to obveznostjo. Na primer, dobaviteljem med transakcijo, ki se izvaja med dobaviteljem in podjetjem, ni treba zaposlovati ali na kakšen drug način plačati zaposlenemu podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija. Prijateljstva izven rednega poslovanja so neizbežna in sprejemljiva, vendar pa morajo dobavitelji paziti, da se osebni odnosi ne izkoriščajo za vplivanje na poslovne odločitve zaposlenih podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija. Če je dobavitelj v družinskem odnosu (mož/žena, brat/sestra, vnuk, starš ali partner) z zaposlenim podjetja oz. če je dobavitelj v kakšnem drugem odnosu z zaposlenim podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija, ki bi lahko bil razumljen kot navzkrižje interesov, potem mora dobavitelj o tem obvestiti podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija oz. zagotoviti, da to stori zaposleni podjetja.

Darila, kosila in večerje ter zabava

Zaposlenim podjetja Coca-Cole HBC Slovenija je prepovedano prejemati darila, ki presegajo poslovno prijaznost dobavitelja, tj. prijaznost, ki se v določenih okoliščinah smatra za upravičeno in primerno. Običajna poslovna kosila in večerje ter majhni znaki pozornosti so večinoma sprejemljivi, vendar pa zaposlenim podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija ni dovoljeno nuditi pretiranih ali razkošnih daril, kosil, večerij ali zabav, ki bi lahko bile razumljene kot poskus vplivanja na njih. Darila v gotovini ali podobna darila, kot npr. darilni boni, niso dovoljena. Darila in zabave za dobavitelje morajo podpirati legitimne poslovne interese podjetja in morajo biti razumna ter morajo biti v danih okoliščinah upravičena. Naši zaposleni morajo vedno paziti na naša pravila za dobavitelje, ki se nanašajo na prejemanje daril in zabave.

Poslovna in finančna evidenca

Tako dobavitelj kot podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija morata voditi točno evidenco o vsem kar se nanaša na njuno sodelovanje. To vključuje evidenco vseh izdatkov in plačil. Če se na računu, ki ga izstavlja podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija, navaja čas, ko je dobavitelj delal, potem morajo biti podatki o času popolni in točni. Dobavitelji ne smejo zamujati s pošiljanjem računov ali na kakšen drug način povzročiti prenosa izdatkov v drugo obračunsko obdobje.

Podkupnina

Dobavitelji, ki delajo v imenu podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija, morajo upoštevati vse veljavne zakone, ki se nanašajo na podkupovanje državnih uradnikov.

Dobavitelj podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija ne sme glede katere koli transakcije, ki jo izvaja kot dobavitelj podjetja, oz. ki kakorkoli drugače vključuje podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija, niti neposredno niti posredno predajati kakršnekoli dragocenosti državnemu uradniku, zaposlenemu podjetja, ki se nahaja v državni lasti ali politični stranki, da bi pridobil neprimerno korist ali prednost.

Dobavitelji morajo voditi pisno evidenco o vseh plačilih (vključno z vsemi darili, kosili in večerjami, zabavami ter vsem, kar ima določeno vrednost), ki se izvedejo v imenu podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija ali iz sredstev, ki jih da na razpolago podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija. Na zahtevo podjetja morajo dobavitelji dostaviti kopijo obračuna takšnih plačil.

Zaščita podatkov

Dobavitelji morajo ščititi zaupne podatke podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija. Dobavitelji, ki imajo v okviru poslovnega odnosa omogočen dostop do zaupnih podatkov, brez odobritve podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija ne smejo nikomur razkrivati teh podatkov. Na podlagi zaupnih podatkov, ki so jih prejeli od podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija, dobavitelji ne smejo trgovati z vrednostnimi papirji oz. ne smejo drugih ljudi nagovarjati k trgovanju. Če dobavitelj smatra, da je pomotoma prejel dostop do zaupnih podatkov podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija, potem mora o tem takoj obvestiti kontaktno osebo v podjetju in ne sme širiti teh podatkov.

Podobno dobavitelj z zaposlenimi podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija ne sme deliti podatkov, ki se nanašajo na drugo podjetje, če ima dobavitelj pogodbeno ali pravno obveznost, da teh podatkov ne širi.

Prijavljanje možne zlorabe

Če smatrajo, da se zaposleni podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija oz. katera koli oseba, ki deluje v imenu podjetja, vede nezakonito ali neprimerno, potem morajo dobavitelji o tem takoj obvestiti podjetje. Dobavitelj se lahko obrne na nadrejeno osebo posameznega zaposlenega oz. lahko piše na naslov code.ofbusinessconduct@cchellenic.com. Dobronamerna prijava možne zlorabe ne bo vplivala na odnos dobavitelja s podjetjem Coca‑Cola HBC Slovenija.

Usklajenost z veljavnimi zakoni in standardi

Za sodelovanje s podjetjem Coca‑Cola HBC Slovenija je nujno, da njegovi dobavitelji izpolnjujejo naslednje standarde, ki se nanašajo na njihovo celotno poslovanje:


Zakoni in predpisi

Dobavitelj mora pri proizvodnji in distribuciji svojih izdelkov ter pri zagotavljanju storitev podjetju obvezno spoštovati vse veljavne zakone, pravila, predpise in zahteve.

Zaposlovanje otrok

V skladu z lokalnimi zakoni dobavitelj ne bo zaposloval otrok.

Prisilno delo

Dobavitelj ne bo dopuščal prisilnega ali obveznega dela.

Zloraba delovne sile

Dobavitelj ne bo niti telesno niti na kakšen drug način zlorabljal delovne sile.

Tretje osebe

Dobavitelj bo spoštoval pravico zaposlenih, da si kot zastopnika izberejo tretjo osebo in da se kolektivno dogovarjajo v skladu z veljavnimi zakoni.

Plače in dodatki

Plače in dodatki morajo biti v skladu z veljavnimi zakoni.

Delovni čas in nadure

Delovni čas in nadure morajo biti v skladu z veljavnimi zakoni.

Zdravje in varnost

Pogoji dela morajo biti v skladu z veljavnimi zakoni.

Zaščita okolja

Dobavitelj bo posloval v skladu z veljavnimi zakoni o zaščiti okolja.

Navzkrižje interesov

Dobavitelj ne bo uporabljal neprimernih sredstev ali osebnih odnosov, da bi vplival na poslovne odločitve zaposlenih podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija.

Darila, kosila in večerje ter zabava

Dobavitelj lahko zaposlenim podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija ponudi samo darila, kosila, večerje in zabave, ki so v danih okoliščinah upravičene in primerne.

Poslovna in finančna evidenca

Dobavitelj se bo držal vseh veljavnih zakonov, ki se nanašajo na vodenje finančne evidence in obveščanje.

Podkupovanje

Dobavitelj, ki dela v imenu podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija, se mora obvezno držati vseh veljavnih zakonov za preprečevanje podkupovanja in korupcije.

Zaščita podatkov

Dobavitelj bo ščitil podatke, ki niso javni, in jih je dobavitelju razkrilo podjetje oz. tretja oseba.