Tukaj najdete seznam finančnih izrazov in izrazov iz naše panoge, ki jih uporabljamo.

A

Aseptic - Aseptično

Tehnologija za pakiranje izdelkov brez konzervansov v sterilnih razmerah, zlasti svežih sokov in čajev.

B

Bali Communiqué - Bali Communiqué

Edinstveno združevanje vodilnih podjetij in podjetnikov na svetu, ki svetovne voditelje pozivajo k vzpostavitvi pravno zavezujočega okvira Združenih narodov za boj proti podnebnim spremembam.

Baltics; Baltic States - Baltik, baltske države

Estonija, Latvija in Litva.

Bottlers - Podjetja za polnjenje pijač, polnilnice

Poslovni subjekti, ki prodajajo, proizvajajo in distribuirajo pijače družbe Coca‑Cola v okviru franšiznega sporazuma.

Bottling plant - Polnilnica

Obrat za proizvodnjo pijač, vključno s skladišči, delavnicami ter drugimi pripadajočimi objekti in stroji.

Bps - Bazične točke

Okrajšava za »basis points« oz. bazične točke. Ena bazična točka znaša stotinko odstotne točke (0,01 %).

C

Capital expenditure; capex - Investicijski stroški, kapitalske naložbe

Bruto investicijski stroški so opredeljeni kot stroški nabave opredmetenih osnovnih sredstev. Neto investicijski stroški so opredeljeni kot stroški nabave opredmetenih osnovnih sredstev, zmanjšani za prejemke iz odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev ter odplačilo glavnice obveznosti iz finančnega najema.

Carbon emissions – Emisije ogljikovega dioksida

Emisije CO2 in drugih toplogrednih plinov zaradi zgorevanja goriva ter porabe električne energije pri proizvodnji družbe Coca‑Cola HBC (obseg 1 in 2, predvsem pri polnjenju in distribuciji), izražene v tonah CO2.

Carbon footprint - Ogljični odtis

Globalne emisije CO2 in drugih toplogrednih plinov iz širše vrednostne verige družbe Coca‑Cola HBC (surovine, hlajenje izdelkov).

Caring for Climate - Skrb za podnebje

Ta okvir udeležencem globalnega dogovora ZN omogoča sodelovanje pri razvoju praktičnih rešitev s področja podnebnih sprememb ter sodelovanje pri oblikovanju javnih politik in odnosa javnosti.

CCHBC AG - CCHBC AG

Coca‑Cola HBC AG, delniška družba, ustanovljena skladno s švicarsko zakonodajo, in holdinška družba, ki kotira na trgih.

CEO Water Mandate - Projekt Združenih narodov o odgovornem ravnanju z vodo

Pobuda globalnega dogovora ZN, tj. poziv k ukrepanju in strateški okvir za podjetja pri obravnavi trajnostne rabe voda v proizvodnji in dobavnih verigah.

Chlorofluorocarbon (CFC) - Klorofluoroogljikovodik (CFC)

Kemična spojina, ki se uporablja v hladilni opremi, je škodljiva za ozonski plašč in prispeva h globalnemu segrevanju.

Coca‑Cola Hellenic - Coca‑Cola Hellenic

Družba Coca‑Cola Hellenic Bottling Company S.A. in po potrebi njene hčerinske družbe ter skupna podjetja ali družba CCHBC AG in njene hčerinske družbe ter skupna podjetja. Imenovana tudi »Skupina«.

Coca‑Cola system - Sistem Coca‑Cola

Družba The Coca‑Cola Company in partnerska podjetja za polnjenje izdelkov.

Cold drink equipment; CDE - Oprema za hlajenje pijač

Splošni izraz, ki vključuje opremo na prodajnih mestih, kot so hladilniki, prodajni avtomati in točilne naprave, ki hladijo pijače za takojšnje zaužitje.

Combined Heat and Power (CHP) unit - Kombinirane toplarne in elektrarne (CHP)

Enote za hkratno proizvodnjo toplote, električne energije, hlajenja in CO2 v kombiniranem procesu, ki je do 40 % učinkovitejši od ločenih procesov, imenovane tudi kogeneracijske enote.

Concentrate - Koncentrat

Osnova pri pripravi pijač, ki mu je dodana voda in druge sestavine za pripravo pijač. Lahko vsebuje koncentrirane rastlinske izvlečke, sadne sokove, barvila in druge sestavine.

Consumer - Potrošnik

Oseba, ki kupuje izdelke družbe Coca‑Cola Hellenic.

CSR - CSR

Družbeno odgovorno poslovanje (Corporate Social Responsibility).

Customer - Stranka

Trgovina, restavracija ali kateri koli drugi objekt, kjer izdelke družbe Coca‑Cola Hellenic prodajajo ali strežejo neposredno potrošnikom.

E

EBIT - EBIT

Dobiček iz poslovanja (EBIT) se nanaša na dobiček pred davki in izključuje finančne prihodke/(stroške) ter naložbe, obračunane po kapitalski metodi.

EBITDA - EBITDA

Prilagojeni dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), torej dobiček iz poslovanja pred odbitki iz naslova amortizacije in oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev (vključenimi v stroške prodanega blaga in stroške poslovanja), amortizacije, oslabitve in prilagoditve neopredmetenih osnovnih sredstev, kompenzacije za nakup delnic ter drugih morebitnih nedenarnih postavk.

F

FMCG - FMCG

»Fast moving consumer goods« oz. izdelki za široko potrošnjo.

Fountain - Avtomat

Oprema za prodajo točenih pijač v kozarcih za takojšnje zaužitje.

Future consumption; FC - Naknadno zaužitje

Distribucijski kanal, znotraj katerega kupci pijače kupujejo v večjih embalažah v supermarketih in diskontnih prodajalnah za naknadno zaužitje, zlasti za domačo uporabo.

FYROM - FYROM

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

G

GDA - GDA

Okrajšava za priporočeno dnevno količino.

GDP - GDP

Bruto domači proizvod.

GfK - GfK

Za spremljanje zadovoljstva svojih strank sodelujemo z družbo Growth for Knowledge (GfK).

Global Greenhouse Gas (GHG) Register - Global Greenhouse Gas (GHG) Register

Na tem forumu lahko organizacije razkrivajo, spremljajo in primerjajo svoje emisije toplogrednih plinov.

I

ICPDR - ICPDR

Mednarodna komisija za varstvo reke Donave je partner družbe pri programu Partnerstvo za zeleno Donavo.

IFRS - IFRS

Mednarodni standardi finančnega poročanja Upravnega odbora za mednarodne standarde računovodskega poročanja.

Immediate consumption; IC - Takojšnje zaužitje

Distribucijski kanal, po katerem so uporabnikom na voljo pijače v ohlajenih posameznih embalažah (navadno 0,5-litrskih ali manjših) za takojšnje zaužitje, primerne zlasti za uporabo zunaj doma.

J

Joint value creation - Ustvarjanje skupne vrednosti

Napreden program in proces za sodelovanje s potrošniki s ciljem ustvarjanja skupne vrednosti.

K

KPI - KPI

Ključni kazalnik uspešnosti.

M

Market - Trg

Če je izraz uporabljen za navedbo geografskega območja, na katerem posluje družba Coca‑Cola HBC, je pogosto opredeljen z državnimi mejami.

N

NARTD

Brezalkoholni napitki pripravljeni za konzumacijo.

Non-carbonated soft drinks; non-CSDs - Negazirane brezalkoholne pijače

Brezalkoholne pijače brez dodanega ogljikovega dioksida, med drugim tudi vode ter vode z okusom, sokovi, športne in energijske pijače, čaji in kava.

NGO - NVO

Nevladna organizacija.

O

OBPPC – OBPPC

Priložnost, blagovna znamka, cena, embalaža, prodajni kanal.

P

PET; Polyethylene Teraphthalate - PET; Polietilen tereftalat

Oblika poliestra za izdelavo lahkih, nezlomljivih steklenic za pijače, živila in neživilske izdelke. Polietilen tereftalat je mogoče reciklirati v nove vsebnike, oblačila, tekstil za talne obloge, avtomobilske dele in industrijske materiale.

PET-to-PET - PET-to-PET

Sistem za reciklažo steklenic iz polietilen tereftalata po uporabi. Uporabljene steklenice se zberejo, razvrstijo, očistijo, zmeljejo in predelajo v nov material za izdelavo steklenic iz polietilen tereftalata.

Per capita consumption - Poraba na prebivalca

Povprečno število porcij, ki jih v enem letu na določenem trgu zaužije ena oseba oz. prebivalec. Družba Coca‑Cola HBC porabo na prebivalca izračuna tako, da količino enega zaboja pomnoži s 24 ter rezultat deli s številom prebivalcev.

Plant - Obrat

Obrat, ki ga imenujemo tudi obrat za polnjenje steklenic, pomeni obrat za polnjenje steklenic družbe Coca‑Cola HBC za proizvodnjo pijač.

Premium sparkling - Nadstandardne gazirane pijače

Obsega gazirane pijače blagovnih znamk Coca‑Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Tuborg in Kinley.

R

Ready-to-drink; RTD - Napitki pripravljeni za konzumacijo

Predhodno pripravljene in pakirane pijače, pripravljene za takojšnje zaužitje brez nadaljnje priprave.

RED - RED

Right Execution Daily oz. ustrezna dnevna prodajna izvedba je program za spremljanje gibanja prodaje potrošnikom v določenih regijah.

ROIC - Donosnost vloženega kapitala

Donosnost vloženega kapitala se izračuna kot dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo in zmanjšan za pripadajoče davke ter nato deljen s povprečnim vloženim kapitalom (skupen kapital in dolg z obrestmi).

S

SAP Wave 2 - SAP Wave 2

Zmogljiva programska platforma, ki nam omogoča standardizacijo ključnih poslovnih procesov in sistemov.

Serving - Porcija

237 mililitrov ali 8 unč pijače, kar je enakovredno 1/24 zaboja.

Sparkling beverages - Gazirane pijače

Brezalkoholne gazirane pijače z okusi in sladili, med drugim brez vod ter vod z okusom, sokov, športnih in energijskih pijač, čajev in kave.

Still and water beverages - Negazirane pijače in vode

Brezalkoholne pijače brez dodanega ogljikovega dioksida, med drugim tudi vode ter vode z okusom, sokovi, športne in energijske pijače, čaji in kava.

T

TCCC - TCCC

Družba The Coca‑Cola Company in po potrebi njena hčerinska podjetja.

U

UNESDA - UNESDA

Evropsko združenje proizvajalcev pijač, ustanovitelj Platforme EU za prehrano, telesno dejavnost in zdravje.

Unit case - Zaboj

Velikost izvirne steklenice Coca-Cole znaša približno 5,678 litra ali 24 porcij po 8 ameriških unč.

V

Value share – Vrednostni delež

Delež skupnega prihodka.

Vending business – Prodaja prek avtomatov

Prodaja izdelkov prek prodajnih avtomatov. Prodajni avtomati so samodejne naprave, v katerem so za nakup na voljo izdelki, kot so pijače in prigrizki, ter za upravljanje ne potrebujejo blagajnika.

Volume share – Količinski delež

Delež skupno prodanih zabojev.