Ustvarjanje vrednosti za vse deležnike

Ustvarjanje in deljenje vrednosti

Naš poslovni model je v osrčju vsega, kar počnemo. Opredeljuje dejavnosti, v katere se vključujemo, odnose, od katerih smo odvisni, ter učinke in rezultate, ki jih želimo doseči, da bi ustvarili vrednost za vse naše deležnike – kratko, srednje in dolgoročno.

our capital our capital

Naš kapital

Skrbno premislimo vse, kar vložimo v naše poslovanje, ter se osredotočamo na ohranjanje razpoložljivih virov:

 • Finančnih: lastniški kapital delničarjev, obveznosti
 • Proizvodnih: obrati, skladišča, distribucijski centri
 • Človeških: zaposleni, partnerji
 • Intelektualnih: blagovne znamke, standardi, postopki, poslovni ugled
 • Družbenih: skupnosti, poslovne stranke, dobavitelji, raznolike interesne skupine, nevladne organizacije, medvladne organizacije, industrijske zveze
 • Partnerskih: z družbo The Coca–Cola Company

Vrednost dodajamo ...

 • z neprestano optimizacijo naše proizvodne infrastrukture.
 • s širjenjem distribucije ter izboljševanjem učinkovitosti s pomočjo zunanjih distribucijskih ponudnikov.
 • z združevanjem moči z našimi poslovnimi strankami za brezhibno izvedbo poslovanja.
delivery delivery
dubrovnik dubrovnik

Delimo ustvarjeno vrednost

Ustvarjamo vrednost za naše deležnike, ti pa v zameno postopoma gradijo vrednost za naše poslovanje.

 • Zaposleni: razvoj, priznavanje in nagrajevanje naših zaposlenih zagotavljajo usposobljeno in motivirano delovno silo.
 • Družba The Coca–Cola Company: naložbe v vodilne blagovne znamke in naše poslovanje z brezhibno izvedbo na področju proizvodnje in trgov so zagotovila uspešnega in dolgoročnega partnerstva.
 • Skupnosti in okolje: obogatitev življenj skupnosti, prispevanje k javnemu dobremu in varovanje okolja krepijo našo lokalno prisotnost in zaupanje skupnosti.
 • Poslovne stranke: podpiranje naših trgovskih partnerjev in pomoč pri grajenju njihovega poslovanja zagotavljata raznolike prodajne kanale.
 • Potrošniki: zadovoljevanje potreb potrošnikov s ponujanjem izbire in kakovosti ustvarja prihodke ter prispeva k trajnostnem poslovanju.
 • Delničarji: zagotavljanje trajnostnih prihodkov in dobičkov našim delničarjem ustvarja podporno delničarsko bazo.
our capital our capital

Our capital

We carefully manage inputs to our business, focusing on preserving the resources available to us:

 • Financial: shareholders’ equity, debt

 • Manufactured: plants, warehouses, distribution centres

 • Human: employees, partners

 • Intellectual: brands, standards, processes, corporate reputation

 • Social: communities, customers, suppliers, diverse groups of stakeholders, NGOs (Non-Governmental Organisations), IGOs (Intergovernmental Organisations), industry coalitions

 • Partnering: with The Coca‑Cola Company

We add value by...

 • Optimising our production infrastructure continuously

 • Broadening our distribution while gaining efficiencies through outsourcing

 • Joining forces with our customers for flawless execution
delivery delivery
dubrovnik dubrovnik

Sharing value

We create value for our stakeholders which, in turn, builds value for our business over time.

 • Employees: developing, recognising and rewarding our people secures a skilled and motivated workforce

 • The Coca‑Cola Company: investing in leading brands and our business, coupled with flawless execution in production and the marketplace, ensuring a fruitful partnership for years to come

 • Communities and environment: enriching the lives of communities, contributing to the public good and safeguarding the environment enhances our local presence and earns the trust of communities

 • Customers: supporting our trade partners to build their business provides us with diverse range of channels

 • Consumers: meeting consumer needs by offering choice and quality generates revenue, contributing to the sustainability of our business

 • Shareholders: delivering strong sustainable earnings and dividends establishes a supporting shareholder base