COCA-COLA APP 2023 – PROGRAM ZVESTOBE IN NAGRADNA IGRA

COCA-COLA APP 2023

PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE COCA-COLA APP 2023 – PROGRAM ZVESTOBE IN NAGRADNA IGRA

1. TRAJANJE IN NAMEN, PRAVICA DO SODELOVANJA

Organizator promocije je Coca-Cola HBC Slovenija d. o. o., Motnica 9, 1236 Trzin, DŠ: SI 59053283, MŠ: 5092108000 (v nadaljevanju: Coca-Cola HBC Slovenija d. o. o. ali organizator).

Organizator je pripravil promocijo Coca-Cola App 2023, ki je oblikovana iz programa zvestobe in nagradne igre.

Namen promocije Coca-Cola App 2023 (v nadaljevanju Promocija) je promocija izdelkov organizatorja promocije, in sicer:

 • Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Limona, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite, vsa pakiranja 0,5 l PET,
 • Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange, vsa pakiranja 0,25 l RGB.

Promocija bo potekala v sodelovanju z mobilno aplikacijo Coca-Cola App. Promocija se opravi z namenom reklamiranja in promocije organizatorja oziroma pospeševanja prodaje izdelkov organizatorja, kot je slednje podrobneje opredeljeno v predhodnem odstavku.

Promocija se začne 1. 1. 2023. in traja do vključno 31. 12. 2023. Promocija se organizira na območju Republike Slovenije.

Promocijski izdelki, vključeni v promocijo, so označeni s promocijsko nalepko (etiketo) ali promocijskim zamaškom. Izdelki, velikosti 0,5 l PET, imajo kodo pod zamaškom, izdelki 0,25 L RGB imajo kodo pod etiketo. Vsak promocijski izdelek je na voljo v trgovinah in v gostinskih objektih na slovenskem trgu in vsebuje kodo, ki je natisnjena pod etiketo oziroma pod zamaškom (v nadaljevanju: koda).

Za sodelovanje v promociji morajo biti etikete originalne in iz promocijskih pakiranj, ki jih je proizvedel ali distribuiral proizvajalec (Coca-Cola HBC Slovenija d. o. o.).

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange in Sprite so zaščitene blagovne znamke The Coca-Cola Company.

Znotraj promocije poteka program zvestobe, in sicer skozi mobilno aplikacijo, prav tako poteka nagradni žreb v okviru programa zvestobe.

Poslovni subjekti, s katerimi je Coca-Cola v pogodbenem razmerju oziroma s katerimi bi lahko v prihodnosti sklenila pogodbeno razmerje (v nadaljevanju: »sponzorji«), bodo sponzorirali različna promocijska darila v sklopu promocije (v nadaljevanju: »darila«) ali nagrade za zvestobo v sklopu programa zvestobe (v nadaljevanju: »nagrade za zvestobo«) v sklopu promocije/programa zvestobe v aplikaciji. Pri vsakem posameznem darilu oziroma nagradi za zvestobo bo aplikacija identificirala sponzorja, ki poklanja darilo/nagrado. Vsakič, ko se uporabnik v aplikaciji prijavi za sodelovanje v promociji/programu zvestobe, ima možnost, da brezplačno osvoji določeno darilo/nagrado za zvestobo. Način prijave k sodelovanju za osvojitev daril/nagrad za zvestobo je opisan spodaj.

Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, razen osebe, zaposlene pri organizatorju, osebe, zaposlene pri neodvisnih partnerjih, v oglaševalskih agencijah, vključenih v to promocijo, ter ožji družinski člani katere koli od omenjenih oseb.

V promociji lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 13 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba, mlajša od 16 let, ali oseba z omejenimi sposobnostmi, lahko nagrado prevzame samo z dovoljenjem staršev ali zakonitega skrbnika. V tem primeru mora starš ali zakoniti skrbnik predložiti potrebne dokumente, vključno z izjavo o pravici do sodelovanja, izjavo o oprostitvi odgovornosti, izjavo o pravici do javnega razkritja in izjavo o sprejemu nagrade. Predmetne izjave so posameznikom na voljo na spletni strani organizatorja https://si.coca-colahellenic.com/.

Organizator si pridružuje pravico, da promocijo oziroma program zvestobe prestavi za nedoločen čas ali odpove v primeru višje sile, kamor spada tudi sprejem ukrepov za zajezitev in obvladovanja epidemij (kot na primer covid-19) oziroma drugih bolezni. Organizator izrecno poziva sodelujoče, naj redno spremljajo vsakokrat objavljena pravila promocije in morebiti spreminjajoče se pogoje le-te.

2. KAKO SODELOVATI?

V obdobju promocije vsako promocijsko pakiranje izdelkov, ki so predmet promocije, prinaša nagrade, pri čemer je potrošnikova pravica do nagrade omejena na način, da mora za določeno vrsto nagrade zbrati določeno število točk oziroma mora slediti spodaj in v aplikaciji opisanim navodilom za sodelovanje v programu zvestobe.

Coca-Cola HBC Slovenija d. o. o. si v času trajanja promocije pridržuje pravice, da samostojno odstranjuje ali dodaja partnerje in nagrade. Če pride do sprememb, bodo uporabniki o tem obveščeni znotraj aplikacije in na uradni spletni strani Coca-Cole HBC Slovenija d. o. o., to je https://si.coca-colahellenic.com/. Popis (še) dostopnih nagrad sponzorjev je v vsakem trenutku v času trajanja promocije dostopen za vpogled v aplikaciji.

Splošni pogoji in pravila uporabe aplikacije, skupaj s pravili o zasebnosti in zaščiti podatkov, bodo objavljeni v aplikaciji in na spletni strani organizatorja https://si.coca-colahellenic.com/.

NAČIN IN POGOJI SODELOVANJA V PROGRAMU ZVESTOBE IN NAGRADNI IGRI

1.)
1.1. Z nakupom promocijskih pakiranj, ki so predmet promocije, sodelujoči pridobi možnost zbiranja točk, ki jih lahko znotraj aplikacije oziroma promocije zamenja za darila (Collect & get), na način, v skladu s predmetnimi pogoji sodelovanja. Število nagrad in število potrebnih točk za prevzem posamezne nagrade sta razvidni v aplikaciji Coca-Cola app. Vsak nakup izdelka, ki je vključen v promocije, je vreden 1 točko. Sodelujoči lahko kombinira zbrane točke z različnih izdelkov.
Koda, vnesena izpod zamaškov promocijskih pakiranj, prinaša po 1 točko. Valuta, pridobljena z vneseno kodo, se razlikuje pri posameznih pakiranjih, in sicer:

 • 0,5-litrska promocijska pakiranja prinašajo valuto »like«,
 • 0,25-litrska promocijska pakiranja prinašajo valuto »bubble«.

Z nakupom izdelkov organizatorja nagradne igre, ki so predmet nagradne igre oziroma promocije, prek katerih zbirajo točke, sodelujoči sodelujejo tudi v žrebanju v delu promocije, ki predstavlja nagradno igro (t. i. raffle).

Organizator bo v različnih časovnih obdobjih trajanja promocijske akcije od 1. 1. 2023 do vključno 31. 12. 2023 podelil različne nagrade. Časovno obdobje in seznam nagrad bosta navedena v aplikaciji in dodatku k tem pravilom, objavljenim na isti način kot ta pravila. V prejšnjem stavku navedeni dodatek je sestavni del teh pravil.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

Nagrajenci bodo izžrebani z naključno izbiro računalnika. Žrebanje bo opravljeno v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Motnica 9, 1236 Trzin, nadzorovala ga bo dvočlanska komisija, ki jo določi izvajalec. Odločitev komisije je dokončna in zavezujoča ter nadaljnja korespondenca ne bo dovoljena. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu, kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju. Končni izid nagradne igre (nagrajenci) bo objavljen na spletni strani organizatorja – www.coca-colahellenic.si.

1.2. S posredovanjem avtorskega sestavka na temo »Zakaj mi je všeč Coca-Cola app?« na elektronski naslov [email protected]. Udeleženec se s tem, ko posreduje sestavek oziroma zgodbo, strinja s predmetnimi splošnimi pogoji, ki so objavljeni na spletni strani https://si.coca-colahellenic.com/. Sestavek mora vsebovati 1.000 znakov za pridobitev 1 točke (treba je dopisati valuto, ki jo želi). Sestavek mora biti pripravljen v slovenskem jeziku.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo ali če ista oseba ali več oseb večkrat pošlje isto zgodbo, organizator takšno prijavo izloči iz sodelovanja v nagradni igri, o čemer obvesti pošiljatelja. Enako velja, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna ali ni v skladu s pozitivnimi vrednotami, ki jih Organizator spodbuja (izločene bodo vse zgodbe, iz katerih izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in drugih oblik nestrpnosti, ki niso v skladu z notranjo politiko spodbujanja blagovnih znamk – predstavljajo znamko v slabi luči itn.). 
Poslane zgodbe, ki jih bo organizator prejel po zaključku promocije, ne bodo prejle točk.

Udeleženec jamči, da je posredovana zgodba njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Udeleženec je edini in izključni imetnik avtorskih pravic poslane vsebine, prav tako udeleženec jamči, da z objavljeno vsebino nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. 

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre in udeleženec v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe. Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal. 

2.) Sodelujoči mora hkrati s tem naložiti aplikacijo Coca-Cola App (v nadaljevanju aplikacija), ki je dosegljiva na AppStore in Google Play. Ko aplikacijo uspešno naložijo na svoje mobilne telefone, se morajo sodelujoči registrirati in ustvariti profil v aplikaciji, vnesti svoje osebne podatke in sprejeti pravila promocije ter podati soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vsak sodelujoči ima lahko izključno največ en profil znotraj aplikacije. Aplikacija bo sodelujočega vodila skozi pravilno uporabo. Naložitev aplikacije ni potrebna za način sodelovanja iz točke 1.2 tega člena (posredovanje avtorskega sestavka).

3.) Po uspešni registraciji v aplikaciji mora sodelujoči vnesti v za ta namen označen prostor desetmestno kodo, ki jo sodelujoči najde pod etiketo izdelkov, ki so predmet promocije. Na posameznem izdelku, ki je del promocije, je ena desetmestna koda, pri čemer je vsako kodo mogoče uporabiti izključno enkrat. Če se bo v aplikacijo koda vnašala večkrat, se bo upošteval le prvi vnos, medtem ko se vsi naknadni ne bodo upoštevali. Kode in druge promocijske etikete, ki se ne nanašajo na navedeno promocijo, se ne morejo uporabiti znotraj te promocije.

4.) Sodelujoči v promociji pridobi pravico do daril oziroma nagrad znotraj promocije skladno s predmetnimi pravili promocije s kombinacijo zbiranja točk zvestobe in tako imenovanih gems (draguljev). Način in pogoji za pridobitev gems (draguljev), ki jih posameznik dobi z igranjem igric znotraj aplikacije, so na voljo znotraj aplikacije (t. i. Terms of use), ki so hkrati objavljene tudi na spletni strani organizatorja https://si.coca-colahellenic.com/. Promocijske nagrade so odvisne izključno od števila točk zvestobe, ki jih je sodelujoči zbral med promocijo in kombinacijo točk zvestobe ter gems (draguljev) oziroma samih gems (draguljev). Sodelujoči v vsakem trenutku trajanja promocije lahko na svojem registriranem profilu znotraj aplikacije preveri vrsto in število še dostopnih nagrad in hkrati s tem tudi način njihovega prevzema.

NAGRADE IN VREDNOST NAGRADNEGA SKLADA V PROMOCIJSKI KAMPANJI

Število promocijskih nagrad in njihovo zalogo lahko sodelujoči ves čas spremlja znotraj naložene aplikacije. Organizator si pridržuje pravico do posodobitve števila in tipa ali kategorije nagrad med trajanjem promocijske kampanje.

V PROMOCIJI VELJAJO NASLEDNJE OMEJITVE:

Vsak udeleženec lahko osvoji največ eno istovrstno nagrado.

Če so nagradne igre, organizirane v okviru nagradne promocije COCA-COLA APP 2023, sestavljene iz več nagradnih žrebanj, ima vsak sodelujoči zaradi zagotavljanja enakopravnega sodelovanja in enakih možnosti do nagrade vseh sodelujočih pravico do nagrade v samo enem žrebanju.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Količine posameznih nagrad so omejene in določene vnaprej ter jih ni mogoče spreminjati. Zalogo razpoložljivih nagrad bo mogoče spremljati v aplikaciji. Vsak sodelujoči je dolžan sam spremljati preostale količine posameznih nagrad in izbrati tiste, ki so na voljo. Če je v aplikaciji vidno, da želene nagrade ni več, organizator ni dolžan priskrbeti dodatnih količin nagrad, vendar ima sodelujoči pravico, da od promocije tako kadar koli prostovoljno odstopi ali unovči že zbrano število točk za tisto nagrado, ki je še na voljo in ustreza njegovemu številu zbranih točk.

Organizator ne odgovarja, če sodelujoči do konca promocije ne porabi vseh točk zvestobe ali draguljev (gems), ki jih je zbral prek svojega registriranega uporabniškega profila.

Vsi sodelujoči lahko svoje nagrade prijavijo (naročijo) izključno prek svojega uporabniškega profila v aplikaciji.

Vsak sodelujoči v promociji ima lahko največ en uporabniški profil v aplikaciji. V primeru, da organizator ugotovi, da ima sodelujoči ustvarjenih več uporabniških profilov v okviru aplikacije, ima organizator pravico diskvalificirati tega uporabnika aplikacije oziroma sodelujočega v promociji in nagradni igri.

KAKO PREVZETI SVOJO PROMOCIJSKO NAGRADO V OKVIRU PROGRAMA ZVESTOBE?

Vse informacije o načinu prevzema nagrade sodelujoči dobi prek sporočil na FB-strani: www.facebook.com/Coca-Cola ali na uradnem elektronskem naslovu [email protected]

Prejemnik nagrade bo lahko zamenjal nagrado v aplikaciji glede na protivrednost zbranih točk zvestobe oziroma gems (draguljev). Število zbranih točk oziroma gems (draguljev) se zmanjša glede na vrednost darila, ki si ga sodelujoči izbere. Sodelujoči bo lahko nato še naprej zbiral točke zvestobe oziroma gems (dragulje) in jih vse do zaključka promocije unovčeval za darila oziroma nagrade znotraj promocije. Sodelujoči mora vselej upoštevati predmetna pravila.

Prejemniki nagrad oziroma daril lahko svoje nagrade prevzemajo izključno prek ustvarjenega profila na aplikaciji. Prejemnik lahko prevzame nagrado brezplačno pri poslovnih partnerjih organizatorja, in sicer tako, da organizatorju predloži dobitno kodo artikla, ki ga je prejel kot nagrado. Poslovni partner organizatorja bo preveril, ali se dobitna koda in razpoložljive nagrade ujemajo, in v primeru ujemanja omogočil nagrajencu koriščenje nagrade. Poslovni partner se prek organizatorja nagradne igre ne bo seznanil z osebnimi podatki nagrajencev in bo upravičenost do nagrade preverjal izključno s primerjavo dobitne kode.

Organizator promocije pri tem ne odgovarja za morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s koriščenjem dobitne kode.

Prejemnik promocijske nagrade bo lahko navedeno nagrado prejel tudi na naslov, ki ga bo navedel kot naslov za vročanje. Posredovanje nagrade po pošti z dostavno službo bo mogoče izključno za tisti tip nagrade, kjer je že znotraj aplikacije navedeno, da mora prejemnik nagrade za njen prevzem organizatorju posredovati na tam navedeni elektronski naslov podatke za dostavo nagrade. Dostavna služba bo prejeto darilo dostavila prejemniku na naslov, ki ga bo udeleženec navedel, razen v primerih, ko prejemnik ni na voljo ali se ne javi na telefonsko številko in/ali elektronski naslov, naveden med registracijo. Če udeleženec promocije ni dostopen na telefonski številki ali elektronskem naslovu, določenem med registracijo, in če darila ni mogoče dostaviti na naslov, ki ga je med registracijo navedel udeleženec promocije, Organizator ni odgovoren za nezmožnost dostave darila. V teh primerih obveznost dostave daril udeležencu preneha najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po koncu promocije. Organizator bo za dostavo darila večkrat poskusil po telefonu stopiti v stik z udeležencem, vendar ga ni dolžan poskušati vzpostaviti več kot enkrat.

Organizator ni odgovoren, če udeleženec do konca promocije ne uporabi vseh točk za zvestobo ali draguljev, zbranih prek lastnega uporabniškega profila.

Količina daril je lahko omejena in v nekaterih obdobjih določena promocijska darila morda niso na voljo. V tem primeru ima Organizator pravico ponuditi zmagovalcu na voljo nadomestna darila v protivrednosti zbranih točk zvestobe ali draguljev do izteka zaloge promocijskih daril ali nadomestnih daril. Organizator si pridržuje neodvisno pravico do spremembe ali dopolnitve promocijskih daril med promocijo.

KAKO PREVZETI SVOJO NAGRADO V OKVIRU NAGRADNE IGRE?

Če dobitnik nagrade v roku 30 dni od dne žreba ni dosegljiv na elektronskem naslovu, ki ga je navedel ob registraciji profila, dobitnik izgubi nagrado.

Dobitnik nagrade mora osebi za stik pri organizatorju nagradne igre predložiti vse potrebne informacije.

Dobitniki nagrade bodo svojo nagrado prevzeli osebno. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec dostaviti kopijo svojega osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (v primeru, ko vrednost nagrade presega 42,00 EUR). V kolikor sodelujoči ne bo delil z organizatorjem podatkov o njegovi davčni številki v primeru, da vrednost nagrade presega 42 EUR, si organizator pridržuje pravico, da nagrade ne podeli.

V primeru spora je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Nagrada bo nagrajencu podeljena samo, če je ta upravičen do sodelovanja in v celoti sprejema ta pravila. Če izžrebani nagrajenec nima pravice do sodelovanja, bo o nagradi obveščen nadomestni nagrajenec.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre ali
 • prejemnik nagrade v vrednosti 42 EUR ne posreduje podatka o davčni številki.

Če prejemnik nagrade ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

3. ODGOVORNOST

Organizator in partnerji programa zvestobe ne prevzemajo nobene odgovornosti za nepravilne ali neprimerne etikete, tiskarske napake in druge nepravilnosti pri pakiranju izdelkov, vključenih v program zvestobe oziroma celotno promocijo. Organizator ne odgovarja za zamude, izgubljene ali napačno predstavljene zahtevke, povezane z nagradami programa zvestobe.

Organizator ni dolžan prevzeti odgovornosti za kakršne koli spore med sodelujočimi glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, kod iz te promocijske kampanje. Vsi spori glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, kod, ki prinašajo pravico do nagrad, ne vplivajo na pravico organizatorja, da nagrado nameni tisti osebi, ki je skladno s temi pravili pridobila pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb tehničnih specifikacij nagrad, pri čemer bodo nova pravila v zvezi s tem na voljo na spletni strani https://si.coca-colahellenic.com/.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrad pri transportu.

4. VELJAVNE ZAHTEVE

Darila se lahko podelijo samo na osnovi veljavnih promocijskih etiket, ki so vključene v promocijo. Ponarejene, spremenjene in/ali že uporabljene etikete ne bodo upoštevane.

Darila se lahko podarijo izključno osebi, ki je imetnica registriranega profila na aplikaciji. Organizator si pridružuje pravico, da pred podelitvijo nagrade preveri, ali se podatki, vneseni v aplikacijo, in podatki na osebnem dokumentu sodelujočega ujemajo. V primeru neujemanja nagrade organizator ni dolžan podeliti.

Zamenjava nagrad za protivrednost v denarju ni dovoljena. Nagrad ni mogoče prenesti niti odstopiti drugim.

Organizator ima pravico do enostranske prekinitve programa v kateri koli fazi z obvestilom v primeru nastanka materialne škode ali zlorabe teh pravil ali dogodkov zaradi višje sile. V primeru katere koli od zgoraj navedenih okoliščin bo razdelitev nagrad nemudoma zaustavljena z enostransko odločitvijo organizatorja ne glede na potrebo po njeni morebitni objavi. V tem primeru se stroški, neposredna ali posredna škoda sodelujočim v programu ne povrnejo.

5. NAPAKE IN NEVELJAVNE ETIKETE

Organizator in partnerji programa zvestobe ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za napačne ali neustrezne etikete, napake v tisku in kakršne koli druge nepravilnosti pri pakiranju izdelkov, vključenih v promocijo. Organizator ne odgovarja za pozne, izgubljene ali napačno predstavljene zahtevke, ki se nanašajo na nagrade programa zvestobe oziroma celotne promocije.

6. DAVKI

Sodelujoči v promocijski kampanji ne plača davkov, dajatev ali pristojbin, ki bi bili neposredno povezani z nagrado, če nagrada ne dosega vrednosti 42 EUR. Nagrada v vrednosti nad 42 EUR bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Organizator sodelujočim ne krije stroškov sodelovanja.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v promociji z elementi programa zvestobe udeleženci promocije dovolijo družbi Coca-Cola Adria d. o. o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen programa promocije, za kar bodo udeleženci ob registraciji profila tudi podali soglasje s klikom na Izjavo za obdelavo osebnih podatkov iz teh pravil. Družba Coca-Cola Adria d. o. o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljala in jih varovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (t. i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani nepooblaščeni tretji osebi ali kakor koli drugače zlorabljeni. Enako se k varstvu osebnih podatkov, upoštevaje veljavne določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, zavezujejo podporniki na področju informatike in organizacije promocije prek telefonskih aparatov in elektronskega naslova. Posameznik bo o obsegu in potrebi po podaji soglasja za obdelavo osebnih podatkov seznanjen tudi znotraj aplikacije.

Organizator bo osebne podatke posameznika obdeloval izključno v primeru, da bo posamezni sodelujoči v promociji postal nagrajenec (dobitnik nagrade), in sicer za namen obveščanja o osvojeni nagradi in zbiranja podatkov za dostavo nagrade (če bo to potrebno, skladno s spodaj navedenim obsegom) ter za namen promocije.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval ali prodal tretjim osebam ali jih uporabljal za druge namene, kot so zgoraj navedeni. Organizator bo z vsemi razumnimi ukrepi zagotovil, da se osebni podatki udeležencev promocije obdelujejo in uporabljajo na varen način ter v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami. Organizator bo osebne podatke udeležencev hranil toliko časa, kot je potrebno za popolno izvedbo te promocije.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika je izjava sodelujočega, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov. Svojo izjavo lahko kadar koli prekličete, in sicer na način, da na elektronski naslov [email protected] ali po navadni pošti Coca-Cola Adria d. o. o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Sodelujoči v promociji lahko kadar koli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te promocije, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njimi, in tudi pravico do ugovora do obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpolnitve namena, za katerega so se zbirali in obdelovali, po izpolnitvi namena se osebni podatki izbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega v promociji izbrišejo že prej. Osebni podatki nagrajencev, ki so prejeli nagrado v vrednosti nad 42 EUR, se skladno z Zakonom o davčnem postopku hranijo 10 let, po poteku tega roka bo organizator promocije tudi osebne podatke teh nagrajencev trajno izbrisal.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) določena opravila v zvezi obdelavo osebnih podatkov opravljajo, in sicer le v primeru podelitve nagrade, tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov: izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

Organizator in njegov pogodbeni partner Coca-Cola Adria d. o. o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška, ki vzdržuje platformo oziroma aplikacijo za izvedbo promocije, sta podpisala pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, s katero se pogodbeni partner organizatorja zavezuje, da obdeluje osebne podatke sodelujočih skladno s pogodbo in GDPR.
Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.
Nagrajenec oziroma dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje izključno za namen podelitve nagrade njegove naslednje osebne podatke, ki mu jih bo posredoval po elektronski pošti na naslov: [email protected]:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • e-poštni naslov,
 • GSM-telefonsko številko,
 • davčno številko in
 • po potrebi kopijo osebnega dokumenta ali zgolj vpogled v osebni dokument za namen preverbe ujemanja podatkov, danih znotraj aplikacije s podatki iz osebnega dokumenta.

Ob registraciji profila v aplikaciji sodelujoči na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje njegove naslednje osebne podatke:

 • nickname (izmišljeno ime, nadimek),
 • državo bivanja,
 • e-poštni naslov,
 • datum rojstva.

Prav tako se ob registraciji zahteva podpis soglasja za obdelavo podatkov. Aplikacija bo posameznika vodila skozi navodila in opozorila na potrebo po podaji soglasja za obdelavo podatkov.

Organizator osebne podatke zbira izključno za namen: izvedbe promocije in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.

V primeru, da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine in jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu, pri čemer posameznik s sodelovanjem v promociji podaja soglasje za takšno obdelavo tako pridobljenih podatkov.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Nagrajenci imajo pravico:

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke,
 • zahtevati popravek osebnih podatkov,
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov,
 • zahtevati izbris osebnih podatkov,
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov,
 • zahtevati prenos osebnih podatkov,
 • vložiti pritožbo pri nadzornem organu v primeru, da meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da nagrajenec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom promocije oziroma podelitve nagrade ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v promociji in odstopa od prejema nagrade.

8. OSTALO

Pravila promocijske kampanje so na voljo na spletni strani https://si.coca-colahellenic.com/.

Organizator si pridržuje pravico do določenih sprememb Pravil promocijske kampanje iz tehničnih, poslovnih ali drugih razlogov. To velja tudi za prenehanje ali prekinitev promocijske kampanje zaradi višje sile. V primeru morebitnih sprememb ali prekinitve promocijske kampanje bo organizator sodelujoče obvestil prek spletne strani https://si.coca-colahellenic.com/. Za spore med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Ljubljani.

Sodelujoči v promocijski kampanji sprejema pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Pravil, je z njimi seznanjen, in s pridružitvijo promociji oziroma potrditvijo ob registraciji profila potrjuje, da z njimi v celoti soglaša.

Kakršna koli vprašanja lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: [email protected].

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi s promocijo in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo programa zvestobe in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 9. 1. 2023, in so v času promocije na vpogled sodelujočim na spletni strani organizatorja https://si.coca-colahellenic.com/.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Trzin, dne 9. 1. 2023.