COCA-COLA APP OKTOBER 2021

COCA-COLA APP OKTOBER 2021

Pravila nagradne igre

''COCA-COLA APP OKTOBER 2021“

 1. Uvodno

Organizator nagradne igre je Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin, DŠ: SI 59053283, MŠ: 5092108000 (v nadaljevnju: Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. ali organizator).

Organizator je pripravil promocijo Coca-Cola App 2021, ki je oblikovana iz programa zvestobe in nagradne igre. Za vsako od navedenih je sprejel posebna pravila, ki so ves čas dostopna na www.coca-cola.si.

Namen Coca-Cola App 2021 nagradne igre (v nadaljevanju Nagradna igra) je promocija produktov organizatorja promocije, to je:

 • Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limona, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite, vsi pakiranja 0,5 L PET in
 • Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange, vsa pakiranja 0,25 L RGB.

Promocijski proizvodi, vključeni v promocijo, so označeni s promocijsko nalepko (etiketo) ali promocijskim zamaškom. Produkti, velikosti 0,5 L PET imajo kodo pod zamaškom, produkti 0,25 L RGB pa imajo kodo pod etiketo. Vsak promocijski proizvod je na voljo v trgovinah in gostinskih objektih na slovenskem trgu in vsebuje kodo, ki je natisnjena pod etiketo oziroma pod zamaškom (v nadaljevanju: koda). Promocijski proizvodi Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Limona,  Fanta Organe Zero v pakiranju 0,5 L PET in Coca-Cola Zero v pakiranji 0,25 L RGB, ki so vključeni v promocijo, imajo vrednost 2 kovancev (1 produkt = 2 kovanca), preostali proizvodi pa vrednost 1 kovanca (1 produkt = 1 kovanec).

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se začne 4.10.2021 in traja do vključno 14.11.2021. Nagradna igra se organizira na območju Republike Slovenije.

Organizator si pridružuje pravico, da promocijo prestavi za nedoločen čas ali odpove v primeru višje sile, kamor spada tudi sprejem ukrepov za zajezitev in obvladovanja epidemije (COVID-19). Organizator izrecno poziva sodelujoče, da redno spremljajo vsakokrat objavljena pravila promocije in morebiti spreminjajoče se pogoje le te.

 1. Način sodelovanja v nagradni igri in nagradni sklad

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, osebe, zaposlene pri neodvisnih partnerjih, v oglaševalskih agencijah, vključenih v to promocijo, ter ožji družinski člani katere koli od omenjenih oseb.

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 13 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba, mlajša od 16 let ali oseba z omejenimi sposobnostmi, lahko nagrado prevzame samo z dovoljenjem staršev ali zakonitega skrbnika. V tem primeru mora starš ali zakoniti skrbnik predložiti potrebne dokumente, vključno z izjavo o pravici do sodelovanja, izjavo o oprostitvi odgovornosti, izjavo o pravici do javnega razkritja in izjavo o sprejemu nagrade. Predmetne izjave so posameznikom na voljo na spletni strani organizatorja www.coca-cola.si.

Za sodelovanje si morajo sodelujoči naložiti mobilno aplikacijo Coke App (v nadaljevanju aplikacija), ki je dosegljiva na AppStore in Google Play. Ko aplikacijo uspešno naložijo na svoje mobilne telefone, se morajo sodelujoči registrirati in ustvariti profil v aplikaciji, vnesti svoje osebne podatke in sprejeti pravila nagradne igre ter podati soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vsak sodelujoči ima lahko izključno največ en profil znotraj aplikacije. Aplikacija bo sodelujočega vodila skozi pravilno uporabo.

Po registraciji se v aplikacijo na za to označeno mesto vnese desetmestno kodo, ki jo je potrošnik prejel na enega izmed spodaj navedenih načinov (nakup ali priprava sestavka, kot spodaj). Ne glede na način pridobitve desetmestne kode velja, da je vsako kodo mogoče koristiti izključno enkrat. Če se bo v aplikacijo koda vnašala večkrat, se bo upošteval le prvi vnos, vsi naknadni pa se ne bodo upoštevali. Kode in druge promocijske etikete, ki se ne nanašajo na navedeno promocijo, se ne morejo koristiti znotraj te promocije.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženec je lahko, kljub večkratnem sodelovanju na oba načina (več nakupov in/ali več zgodb), izžreban  samo enkrat. 

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri pod pogojem, da se strinjajo s predmetnimi pravili nagradne igre na sledeča načina:

 1. Z nakupom proizvodov organizatorja nagradne igre, ki so predmet nagradne igre oziroma promocije, preko katerih zbirajo kovance, s katerimi lahko sodelujejo tudi v žrebanju (t.i. raffle), po svoji izbiri, znotraj mobilne aplikacije Coca-Cola   Vsak nakup produkta, ki je vključen v promocije, je vreden 1 ali 2 točki. Sodelujoči lahko kombinira zbrane točke z različnih proizvodov.
 1. S posredovanjem avtorskega sestavka na temo „Zakaj mi je všeč Coca-Cola app?“ na elektronski naslov [email protected]. Udeleženec se s tem, ko posreduje sestavek oziroma zgodbo strinja s predmetnimi splošnimi pogoji, ki so objavljeni na spletni strani coca-cola.si. Sestavek mora vsebovati 500 znakov za pridobitev 1 kovanca in 1000 znakov za pridobitev 2 kovancev. Sestavek mora biti pripravljen v slovenskem jeziku.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo izloči  iz sodelovanja v nagradni igri, o čemer obvesti pošiljatelja. Enako velja, če je vsebina poslane zgodbe  neprimerna ali ni v skladu s pozitivnimi vrednotami, ki jih Organizator spodbuja (izločene bodo vse zgodbe iz  katerih izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje  narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in drugimi oblikami nestrpnosti, ki niso v skladu z  notranjo politiko spodbujanja blagovnih znamk – predstavljajo znamko v slabi luči itn.).  

Poslane zgodbe, ki jih bo organizator prejel po 14.11.2021, ne bodo prejle kovancev za sodelovanje v žrebu. Kode se bodo lahko vnašale v žreb oziroma raffle izključno do 14.11.2021 do 00.00 ure.

Udeleženec jamči, da je posredovana zgodba njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski  in sorodnih pravicah. Udeleženec je edini in izključni imetnik avtorskih pravic poslane vsebine, prav tako  udeleženec jamči, da z objavljeno vsebino nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. 

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa  v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.  Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske  zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal.  

Gems oziroma dragulji se pridobijo s sodelovanjem v aplikaciji, preko igric, ki se nahajajo v aplikaciji. Pridobivanje gems oziroma draguljev ni nikoli pogojeno z nakupom.  Način pridobivanja gems (draguljev) je podrobno opisan v aplikaciji.

Ob pridobitvi kode, ki bo posredovana sodelujočemu, ki jo vnese v aplikacijo, bo sodelujoči lahko pridobljene točke unovčil za sodelovanje v v žrebanju (t.i. raffle), po svoji izbiri, znotraj mobilne aplikacije coke app. Način sodelovanja opisan pod b) omogoča sodelujočemu pridobitev 1 ali 2 točk (enako kot v primeru nakupa). Sodelujoči lahko kadarkoli tekom trajanja nagradne igre v aplikaciji preveri stanje še dostopnih nagrad. Prav tako aplikacija vodi sodelujočega do prevzema nagrade.

Sodelujoči pridobi pravico do sodelovanja v žrebu (raffel) skladno s predmetnimi pravili in skladno s pravili uporabe aplikacije, ki so dostopna na naslednjem naslovu www.coca-cola.si.

Tekom trajanja predmetne nagradne igre bosta potekali dve žrebanji in sicer bodo vsa žrebanja izvedena dne 19.11.2021, pri čemer bodo v žrebanju upoštevane vse registracije profilov in vnosi kod do vključno dne 14.11.2021 do 00.00 ure.

Nagrajenci bodo izžrebani z naključno izbiro računalnika. Žrebanje bo opravljeno v poslovnih prostorih   organizatorja na naslovu Motnica 9, 1236 Trzin, nadzorovala pa ga bo dvočlanska komisija, ki jo določi izvajalec. Odločitev komisije je dokončna in zavezujoča ter nadaljnja korespondenca ne bo dovoljena. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju. Končni izid nagradne igre (nagrajenci) bo objavljen na spletni strani organizatorja –  www.coca-colahellenic.si.

Vsak sodelujoči lahko sodeluje izključno sam neposredno in s sodelovanjem v nagradni igri jamči, da so predani podatki točki in resnični.

Vsak lahko sodeluje v nagradni igri največ petindvajsetkrat (25x) s porabo različnih kombinacij kovancev ali pridobljenih draguljev (gems), ki jih menja za kovance, kot to izhaja iz predmetnih pravil in pravil igre za zbiranje draguljev (gems), ki so opisana znotraj aplikacije. Vsi kovanci, ki ne bodo pridobljeni na zakonit način, bodo iz nagradne igre izločeni. Organizator ima pravico, da za namene preverbe legitimnosti v žreb vnesenih kovancev, zaprosi sodelujočega za predočitev njegove osebne izkaznice ali drugega dokumenta, s katerim se bo slednji lahko identificiral.

V primeru, da nagrajenci ne prevzamejo nagrad v skladu s predmetnim pravilnikom, bodo izžrebani nadomestni nagrajenci. Za nadomestne nagrajence veljajo enaka pravila kot za prvotne nagrajence.

Vse nagrade bodo izžrebane in podeljene nagrajencem, ki se bodo izkazali kot upravičeni do prejema izžrebanih nagrad.

Organizator ima pravico preveriti identiteto sodelujočega in njegovo spoštovanje predmetnih pravil nagradne igre. V kolikor sodelujoči ne ravna skladno s predmetnimi pravili, se smatra kot da ni sodeloval. V kolikor se ugotovi, da izžrebani ni upravičen do nagrade, ker ni spoštoval pravil nagradne igre, bo organizator izžrebal nadomestnega nagrajenca.

Nagrade in vrednost nagradnega sklada

Znotraj promocije bodo podeljene naslednje nagrade v naslednji vrednosti:

Nagrade prvega žreba:

NAGRADA

KOLIČINA

Vrednost posamezne nagrade z vključenim DDV

FANTA FUN&TREND SET

15

                     225,00€

WOOP DOŽIVETJE VAUČER

15

                       150,00€

POLAROID FUJI INSTAMAX MINI 11

15

                         75,00€  

Nagrade drugega žreba:

     

NAGRADA

KOLIČINA

Vrednost posamezne nagrade z vključenim DDV

ŠPORTNI PAKET INTERSPORT

2

                             644,97 €

Firefly ISUP 300 COM, sup

2

                             499,99 €

Firefly LGB 305, rolka

2

                               74,99 €

Firefly A 200 1.0, skiro

2

                               69,99 €

Vrednost celotnega nagradnega sklada znaša 4664,94€ z vključenim DDV.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

 1. ODGOVORNOST

Organizator in partnerji promocije ne prevzemajo nobene odgovornosti za nepravilne ali neprimerne etikete, tiskarske napake in druge nepravilnosti pri pakiranju izdelkov, vključenih v promocijo. Organizator ne odgovarja za zamude, izgubljene ali napačno predstavljene zahtevke, povezane z nagradami.

Organizator ni dolžan prevzeti odgovornosti za kakršnekoli spore med sodelujočimi glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, kod  iz te promocijske kampanje. Vsi spori glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, kod, ki prinašajo pravico do nagrad, ne vplivajo na pravico organizatorja, da nagrado nameni tisti osebi, ki je skladno s temi pravili pridobila pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb tehničnih specifikacij nagrad, pri čemer bodo nova pravila v zvezi s tem na voljo na spletni strani www.coca-cola.si.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrad pri transportu.

 1. Prevzem nagrad in davki

Če dobitnik nagrade v roku 10 dni od dne žreba ni dosegljiv na elektronskem naslovu, ki ga je navedel ob registraciji profila, dobitnik izgubi nagrado. Organizator bo nato izžrebal nadomestnega dobitnika nagrade, ki bo o nagradi obveščen skladno s predmetnimi pravili.

Dobitnik nagrade mora osebi za stik pri organizatorju nagradne igre predložiti vse potrebne informacije.

Dobitniki nagrade bodo svojo nagrado prevzeli osebno. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec dostaviti kopijo svojega osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (v primeru, ko vrednost nagrade presega 42,00 EUR). V kolikor sodelujoči ne bo delil z organizatorjem podatkov o njegovi davčni številki v primeru, da vrednost nagrade presega 42 EUR, si organizator pridržuje pravico, da nagrade ne podeli.

V primeru spora je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Nagrada bo nagrajencu podeljena samo, če je ta upravičen do sodelovanja in v celoti sprejema ta pravila. Če izžrebani nagrajenec nima pravice do sodelovanja, bo o nagradi obveščen nadomestni nagrajenec.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre ali
 • prejemnik nagrade v vrednosti 42 EUR ne posreduje podatka o davčni številki.

Če prejemnik nagrade ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

 1. Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v promociji udeleženci promocije dovolijo družbi Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška, zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen promocije, za kar bodo udeleženci ob registraciji profila tudi podali soglasje s klikom na Izjavo za obdelavo osebnih podatkov iz teh pravil. Družba Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljala in jih varovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani nepooblaščeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Enako se k varstvu osebnih podatkov, upoštevaje veljavne določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, zavezujejo podporniki na področju informatike in organizacije promocije preko telefonskih aparatov in elektronskih naslovov. Posameznik bo o obsegu in potrebi po podaji soglasja za obdelavo osebnih podatkov, seznanjen tudi znotraj same aplikacije.

Organizator bo osebne podatke posameznika obdeloval izključno v primeru, da bo posamezni sodelujoči v promociji postal nagrajenec (dobitnik nagrade), in sicer za namen obveščanja o osvojeni nagradi in zbiranja podatkov za dostavo nagrade (v kolikor bo to potrebno, skladno s spodaj navedenim obsegom) in objavo na spletni strani organizatorja www.coca-colahellenic.si ter za namene promocije.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval ali prodal tretjim osebam ali jih uporabljal za druge namene, kot so zgoraj navedeni. Organizator bo z vsemi razumnimi ukrepi zagotovil, da se osebni podatki udeležencev nagradne igre obdelujejo in uporabljajo na varen način in v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami. Organizator bo osebne podatke udeležencev hranil toliko časa, kot je potrebno za popolno izvedbo te nagradne igre.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika je izjava sodelujočega, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov. Svojo izjavo lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način, da organizatorju na elektronski naslov [email protected] ali po navadni pošti Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Sodelujoči v promociji lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te promocije, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njimi, kot tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpolnitve namena za katerega so se zbirali in obdelovali, po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega v promociji izbrišejo že prej. Osebni podatki nagrajencev, ki so prejeli nagrado v vrednosti nad 42 EUR se skladno z Zakonom o davčnem postopku hranijo 10 let, po poteku tega roka pa bo organizator promociji tudi osebne podatke teh nagrajencev trajno izbrisal.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo osebnih podatkov, in sicer le v primeru podelitve nagrade, to je: izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu). Posameznik bo moral osebne podatke, kot spodaj pojasnjeno, posredovati na navedeni elektronski naslov: [email protected].

Organizator in njegov pogodbeni partner Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška, ki vzdržuje platformo oziroma aplikacijo za izvedbo promocije, sta podpisala pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, s katero se pogodbeni partner organizatorja in organizator zavezujeta, da obdeluje osebne podatke sodelujočih skladno s pogodbo in GDPR.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov  obdeluje izključno za namen podelitve nagrade, njegove naslednje osebne podatke, ki mu jih bo posredoval po elektronski pošti na naslov: [email protected] oziroma jih bo predal na mestu prevzema nagrade:

 • ime in priimek,
 • naslov prebivališča oziroma naslov za vročanje,
 • e-mail,
 • gsm telefonska številka,
 • davčna številka in
 • po potrebi kopija osebnega dokumenta ali zgolj v pogled v osebni dokument za namen preverbe ujemanja podatkov, danih znotraj aplikacije s podatki iz osebnega dokumenta.

Nagrejenec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator lahko objavi njegove naslednje osebne podatke na spletni strani www.coca-colahellenic.si:

 • ime in priimek.

Ob registraciji profila v aplikaciji sodelujoči na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organzator kot upravljalec osebnih podatkov  obdeluje njegove naslednje osebne podatke:

 • nickname (izmišljeno ime, nadimek),
 • država bivanja,
 • e-mail,
 • datum rojstva.

Prav tako se ob registraciji zahteva podpis soglasja za obdelavo podatkov. Aplikacija bo posameznika vodila skozi navodila in opozorila na potrebo po podaji soglasja za obdelavo podatkov.

Osebni podatki se s strani organizatorja zbirajo izključno za namen: izvedbe promocije in dostave oziroma podelitve nagrade nagrajencu.

V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu, pri čemer posameznik s sodelovanjem v promociji podaja soglasje za takšno obdelavo tako pridobljenih podatkov.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Nagrajenci imajo pravico:

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
 • zahtevati popravek osebnih podatkov
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
 • zahtevati izbris osebnih podatkov
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
 • zahtevati prenos osebnih podatkov
 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da nagrajenec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom promocije oziroma podelitve nagrade ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v promociji in odstopa od prejema nagrade.

 1. OSTALO

Pravila promocijske kampanje so na voljo na spletnih strani www.coca-cola.si.

Organizator si pridržuje pravico do določenih sprememb Pravil promocijske kampanje iz tehničnih, poslovnih ali drugih razlogov. To velja tudi za prenehanje ali prekinitev promocijske kampanje zaradi višje sile. V primeru morebitnih sprememb ali prekinitve promocijske kampanje bo organizator sodelujoče obvestil preko spletne strani www.coca-cola.si. Za spore med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Ljubljani.

Sodelujoči v promocijski kampanji sprejema pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Pravil, je z njimi seznanjen in s pridružitvijo promociji oziroma potrditvijo ob registraciii profila potrjuje, da z njimi v celoti soglaša.

Kakršnakoli vprašanja, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: [email protected].

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi s promocijo in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo programa zvestobe in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 4.10.2021 in  so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim na spletni strani organizatorja www.coca-cola.si

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Trzin, dne 4.10.2021                                                        Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.