S COCA-COLO DO PLAYSTATION 5!

S COCA-COLO DO PLAYSTATION 5!

Nagrajenci nagradne igre „S COCA-COLO DO PLAYSTATION 5!“

1

Playstation 5

Tilen Nedeljko

Cerkvenjak

2

Playstation 5

Tanja Kreše

Trebelno

3

Playstation 5

Christopher Koležnik

Trojane

4

Playstation 5

Simon Žekš

Grad

5

Playstation 5

Miha Kaker

Rečica ob Savinji

 

S COCA-COLO DO PLAYSTATION 5!

Pravila nagradne igre

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »S COCA-COLO DO PLAYSTATION 5!« je Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin (v nadaljevanju organizator). 

Ponudnik SMS storitve je družba 12MEDIA d.o.o., Cesta 24 junija 23, 1231 Črnuče, matična št. 2091682000, davčna št. SI 99968665 v sodelovanju z družbo SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se začne 04.10.2021 in traja do 05.11.2021.

3. PODROČJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije. Nagradna igra velja samo v trgovinah Interspar in Spar družbe Spar Slovenija trgovsko podjetje d.o.o., Letališka cesta 26, Ljubljana.

4. PRAVICA DO SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Slovenije, ki so uporabniki navedenih vseh slovenskih mobilnih operaterjev (A1, Telekom Slovenije, T2 in Telemach), registriranih v SLO.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, osebe, zaposlene pri podjetju 12MEDIA d.o.o. in družbi SEDEM, digitalni marketing d.o.o. kot partnerjema, ki na področju informatike podpira organizacijo nagradne igre, osebe, zaposlene pri neodvisnih partnerjih, v oglaševalskih agencijah, vključenih v to promocijo, ter ožji družinski člani katere koli od omenjenih oseb. 

Dobitniki nagrad bodo zagotovili vse informacije in dokumente, potrebne za izpolnitev pravil in drugih zadevnih zakonov. 

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 13 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba, mlajša od 16 let ali oseba z omejenimi sposobnostmi, lahko nagrado prevzame samo z dovoljenjem staršev ali zakonitega skrbnika. V tem primeru mora starš ali zakoniti skrbnik predložiti potrebne dokumente, vključno z izjavo o pravici do sodelovanja, izjavo o oprostitvi odgovornosti, izjavo o pravici do javnega razkritja in izjavo o sprejemu nagrade. Predmetne izjave so posameznikom na voljo na spletni strani organizatorja https://si.coca-colahellenic.com/

5. NAMEN ORGANIZACIJE NAGRADNE IGRE

Namen organizacije nagradne igre je promocija izdelkov organizatorja.

6. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na 2 načina, in sicer: 

a) na podlagi nakupa določenih izdelkov in poslanega SMS sporočila,

b) s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Opiši svoje najljubše praznovanje rojstnega dneva s Coca-Colo«.

a) Z nakupom in poslanim SMS sporočilom:

1. korak: udeleženec v obdobju od 4.10.2021 do 5.11.2021 v okviru enega nakupa kupi vsaj dveh (2) izdelek Coca Cole, in sicer so v promocijo vključeni naslednji izdelki:

  • 1.5L PET: Coca-Cola, Coca-Cola Zero
  • 1L PET: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon
  • 0,5L PET: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon
  • 0.25L CAN: Coca-Cola, Coca-Cola Zero
  • 0,33L CAN: Coca-Cola, Coca-Cola Zero
  • IC4FC: 0,33ml 5+1 Coca-Cola, 0,33ml 5+1 Coca-Cola Zero, 0,5L 5+1 Coca-Cola, 0,5L   5+1 Coca-Cola Zero, 8x 0,33 Coca-Cola, 0,15ml x12 Coca-Cola, 0,15ml x12 Coca-Cola Zero).

2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo COCA-COLA in številko računa – primer: »COCA-COLA 123456789«.

3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštno številko). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 2250). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

b) Brez nakupa s poslano zgodbo z naslovom »Opiši svoje najljubše praznovanje rojstnega dneva s Coca-Colo«

Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov [email protected] pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Opiši svoje najljubše praznovanje rojstnega dneva s Coca-Col« v kateri opiše kateri je njegov najljubši Coca-Cola izdelek in zakaj (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji in posredovanje svoje kontaktne podatke (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 051 123 456).V tem primeru DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov brez presledkov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če le-teh ne posreduje, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. 

Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. 

Izjava o avtorskem delu:

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka b) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.

Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina (a ali b točka). 

SMS sporočila oziroma poslano zgodbo, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

Ena telefonska številka in ena oseba lahko osvojita več nagrad tekom celotnega trajanja nagradne igre. Število poslanih številk računov v nagradni igri je neomejeno, ena številka računa pa se lahko uporabi samo enkrat. Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa izžreban samo enkrat. Sodelovanje brez računa s posredovanjem zgodbe z naslovom »Opiši svoje najljubše praznovanje rojstnega dneva s Coca-Colo« je omejeno na enkrat dnevno.

Cena sporočila SMS velja po splošno veljavnem ceniku posameznega operaterja oziroma glede na posameznikov naročniški paket. 

Vse prejete številke računov bodo pod nadzorom organizatorja, ki jih bo zavrnil, če računi ne bodo pridobljeni prek zakonitih, odobrenih prodajnih kanalov. Vse številke, ki bodo kopirane, pomnožene, izmišljene ali kakor koli spremenjene, tako da jih ne bo mogoče potrditi kot legitimnih, bodo zavrnjene. Sodelujoči naj do konca promocije obdržijo račun s katerim so sodelovali v nagradni igri, saj si organizator pridržuje pravico do preveritve le-tega tekom ali po zaključku nagradne igre.

Predložitev računa je pogoj za prevzem nagrade, v kolikor nagrajenec ne bo predložil računa mu organizator nagradne igre ni dolžan izročiti nagrade. 

Kakršna koli zamenjava nagrade za njeno denarno protivrednost ni dovoljena, prav tako nagrade ni mogoče zamenjati za drug artikel ali zahtevati druge. Nagrade ni mogoče prenesti na druge osebe ali jo odstopiti drugim, preden je predana nagrajencu. Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v pravilih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad. 

7. ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele.

Žrebanje Sodelujejo vsi, ki so skladno z X. točko pravil poslali SMS ali poslano zgodbo

11.10.2021 Od 4.10.2021 do 10.10.2021 do 23:59

18.10.2021 Od 11.10.2021 do 17.10.2021 do 23:59

25.10.2021 Od 18.10.2021 do 24.10.2021 do 23:59

2.11.2021 Od 25.10.2021 do 31.10.2021 do 23:59

8.11.2021 Od 1.11.2021 do 5.11.2021 do 23:59

Žrebanje nagrajenca bo opravljeno v poslovnih prostorih družbe SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13B, 1236 Trzin. Žrebanje vseh nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Nadzr nad žrebom bo opravljala dvočlanska komisija, ki jo določi izvajalec. Odločitev komisije je dokončna in zavezujoča ter nadaljnja korespondenca ne bo dovoljena.

V primeru, da nagrajenci ne prevzamejo nagrad v skladu s predmetnim pravilnikom, bodo izžrebani nadomestni nagrajenci. Za nadomestne nagrajence veljajo enaka pravila kot za prvotne nagrajence.

O žrebanju odgovorna oseba izvajalca vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri izvajalcu.

Vse nagrade bodo izžrebane in podeljene nagrajencem, ki se bodo izkazali kot upravičeni do prejema izžrebanih nagrad. 

Skupaj bo izžrebanih 5 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev.

8. NAGRADE IN VREDNOST NAGRADNEGA SKLADA

Organizator bo za namen nagradne igre nagrajencem podelil 5 igralnih konzol PlayStation®5 (PS5).

Vsak teden bo na tedenskem žrebanju podeljena ena nagrada PlayStation®5.

OPIS NAGRAD:

5x igralna konzola PlayStation®5, vrednost ene nagrade je 447,82 + DDV; skupna vrednost vseh nagrad je 2.239,10 EUR + DDV. 

Vrednost celotnega nagradnega skalda znaša 2.239,10 EUR + DDV. 

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih. 

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad. 

9. OBVEŠČANJE DOBITNIKOV IN PREVZEM NAGRAD

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana preko spletne strani.

V kolikor posameznik zadane nagrado, mora organizatorju v roku 7 dni od prejema obvestila o prejemu nagrade posredovati sliko ali scan računa, ki dokazuje nakup izdelkov določenih v teh Pravilih nagradne igre in svoje podatke, in sicer: ime, priimek, naslov, davčno številko in telefonsko številko z dopisnico na naslov organizatorja Motnica 9, 1236 Trzin ali na elektronski naslov [email protected], prav tako pa mora posredovati tudi izjavo z naslednjo vsebino: »Strinjam se z obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre in podelitve nagrade ter s tem, da organizator nagradne igre objavi moje osebne podatke na spletni strani www.coca-colahellenic.com. Po preklicu izjave oziroma izpolnitvi namena za katerega so bili osebni podatki zbrani, zahtevam, da se le – ti nemudoma zbrišejo.« 

Če dobitnik nagrade v 3 (treh) dneh ni dosegljiv na številki mobilnega telefona, s katerega je poslana zmagovalna številka računa, dobitnik izgubi nagrado in v naslednjih 3 (treh) dneh bo obveščen nadomestni dobitnik. 

Dobitniki nagrade bodo svojo nagrado prevzeli na sedežu organizatorja, Motnica 9, 1236 Trzin. Ob prevzemu nagarade mora nagrajenec dostaviti kopijo svojega osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (v primeru, ko vrednost nagrade presega 42,00 EUR) in podpisati potrdilo o prevzemu nagrade, ki ga pripravi izvajalec nagradne igre.

Končni izid nagradne igre (nagrajenci) bo objavljen na spletni strani organizatorja – https://si.coca-colahellenic.com/

V primeru spora je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Nagrada bo nagrajencu podeljena samo, če je ta upravičen do sodelovanja in v celoti sprejema ta pravila.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

- se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali 

- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali 

- se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Če prejemnik nagrade ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Kontaktni podatki izvajalca za pomoč uporabnikom so:

Sedem d.o.o.
IMS reklamacijska služba,
Telefon: 08 200 12 81,
E-mail: [email protected] 

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

10. CENIK SMS SPOROČIL

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1,Telemach in T-2).

Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2 so brezplačni.

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2. 

11. PREVERJANJE PRAVICE DO SODELOVANJA

Nagrada bo dobitniku podeljena samo, če je ta upravičen do sodelovanja in v celoti sprejema ta pravila. Če izžrebani nagrajenec nima pravice do sodelovanja, bo o nagradi obveščen nadomestni dobitnik. 

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV in OSTALA PRAVILA

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradne igre, za kar bodo udeleženci tudi posredovali pisno izjavo za obdelavo osebnih podatkov iz 6. točke pravil. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Enako se k varstvu osebnih podatkov, upoštevaje določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov, zavezujejo podporniki na področju informatike in organizacije nagradne igre preko telefonskih aparatov, to sta družbi 12MEDIA d.o.o. in SEDEM d.o.o.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika je izjava potrošnika, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov ter z objavo osebnih podatkov nagrajenca na spletni strani organizatorja. Svojo izjavo lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način, da organizatorju na elektronski naslov [email protected] ali po navadni pošti na naslov Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvez z njimi, kot tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. 

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpolnitve namena za katerega so se zbirali in obdelovali, po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega v nagradni igri izbrišejo že prej. Osebni podatki nagrajencev, ki so prejeli nagrado v vrednosti nad 42 EUR se skladno z Zakonom o davčnem postopku hranijo 10 let, po poteku tega roka pa bo organizator nagradne igre tudi osebne podatke teh nagrajencev izbrisal.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov:

• izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev in nagrajencev)

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

12. DAVEK, ZAMENJAVA, PRENOS IN ODGOVORNOSTI V ZVEZI Z NAGRADO

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. 

Kakršna koli zamenjava nagrade za njeno denarno protivrednost ni dovoljena. Nagrade ni mogoče prenesti na druge osebe ali jo odstopiti drugim, preden je predana dobitniku. 

13. PREKLIC

Organizator ima pravico do enostranskega preklica nagradne igre z ustreznim obvestilom v kateri koli fazi izvedbe v primeru bistvenih kršitev ali zlorabe pravil ali višje sile. V primeru katere od omenjenih okoliščin bosta žrebanje in podelitev nagrad nemudoma zaustavljena z enostransko odločitvijo organizatorja ne glede na obveznost morebitne objave. V tem primeru udeležencem nagradne igre ne bodo povrnjeni stroški ali neposredna ali posredna škoda, prav tako nagradna igra ne bo izvedena.

14. URADNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

S sodelovanjem v tej nagradni igri se udeleženci strinjajo, da so ta uradna pravila zavezujoča.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: [email protected] oziroma na našo info linijo 080-1230.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Blagovne znamke Coca-Cola so registrirane blagovne znamke družbe The Coca Cola Company. Vse pravice pridržane.

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 28.09.2021 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja – https://si.coca-colahellenic.com/

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

V Trzinu, dne 28.09.2021